Pantheon Apartments - Cracow, Poland Apartment in Cracow - Atena Studio in Cracow - Selene Apartment in Cracow - Ariadna Studio in Cracow - Safona Pantheon Apartments on Facebook Pantheon Apartments in English

Regulamin

1. Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowieñ Regulaminu. Zapoznanie się z regulaminem użytkownik potwierdza przed dokonaniem rezerwacji poprzez zaznaczenie stosownego pola. Administratorem systemu rezerwacyjnego jest Apartamenty Panteon. Umowa taka zawierana jest pomiędzy Apartamenty Panteon, zwanym dalej właścicielem, a użytkownikiem systemu rezerwacyjnego, zwanym dalej klientem, na warunkach określonych poniżej.

2. Rezerwowanie
Rezerwacji obiektu dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej; lub poprzez wysyłanie maila klikując na 'elektronicznie' na dole strone internetowej. Właściciel odpowie z dostępność i koszt. Po potwierdzenie przez klienta że chce dany termin, właściciel wyśli rachunek na bez-zwrotnej zaliczki (30% całej sumy). Brak wpłacenia zaliczki w ciągu 48 godzin spowoduje anulowanie rezerwacji. Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Zapłata pozostałą kwotę należy zapłacić gotowka; chyba że inaczej ustalone z góry.

3. Gwarancja Najniższej Ceny
Wszystkie obiekty noclegowe prezentowane w serwisie są objęte Programem Gwarancja Najniższej Ceny na warunkach poniżej:
a) Właściciel gwarantuje, że w przypadku znalezienia przez klienta w innym serwisie internetowym lub na stronie internetowej właściciela obiektu, przed dokonaniem rezerwacji lub w ciągu 72 godzin od jej dokonania, tego samego obiektu w tym samym terminie dla tej samej liczby osób w niższej cenie, cena za pobyt klienta zostanie mu obniżona do wysokości oferowanej tam ceny i dodatkowo zostanie obniżona o 5 % tej ceny.
b) Warunkiem skorzystania z gwarancji, o której mowa w pkt 3a, jest:
i) przesłanie na adres e-mail: pantheon_apartments@yahoo.com zrzutu ekranu (print screen) z widocznym adresem internetowym strony, na której dana oferta się znajduje, oraz z widocznymi szczegółami umożliwiającymi identyfikację danego obiektu noclegowego, oferowanej ceny, terminu pobytu oraz liczby osób, których ta cena dotyczy,
ii) istnienie tej oferty pod podanym w e-mailu adresem internetowym w momencie odebrania tego e-maila przez właściciela; przy czym za odebranie takiego e-maila uważa się czas dwóch pełnych godzin pracy biura, licząc od chwili, gdy dany e-mail wpłynął do skrzynki odbiorczej właściciela.
c) Po sprawdzeniu autentyczności zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. bi, właściciel:
i) w przypadku, gdy rezerwacja została już dokonana, obniży jej cenę zgodnie z postanowieniami pkt. 3a,
ii) w przypadku, gdy rezerwacja nie została jeszcze dokonana, a klient poprosi o jej dokonanie, dokona rezerwacji w obniżonej cenie, zgodnie z postanowieniami pkt. 3a.
d) W przypadku rozbieżnej interpretacji danej oferty przez klienta i właściciela obiektu noclegowego, co do wysokości ceny lub identyczności oferty, której ta cena dotyczy, strony ustalają, że interpretacji dokona właściciel, a w przypadku niezaakceptowania tejże interpretacji, strona, która będzie uważać się za pokrzywdzoną, może dochodzić swoich praw przed właściwym, zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, sądem.

4. Zakres Usług
Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie zakwaterowanie. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu podczas pobytu leżą w gestii klienta. Całkowitą cenę za usługi zakwaterowania można przeliczyć na stronie internetowej danego obiektu. W cenę wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie koñcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych, związanych z zakwaterowaniem, ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu. Właściciel obiektu może natomiast zaproponować na stronie swojego obiektu inne dodatkowe usługi za dodatkową opłatą, ale rodzaj, zakres lub cenę tych usług klient powinien indywidualnie ustalić z właścicielem obiektu.

5. Przyjazd, Przekazanie Kluczy, Wyjazd
Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpó¼niej dzieñ przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

6. Obowiązki Klienta
Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyñ i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie koñcowe.

7. Zmiany w Rezerwacji
a) Zmiana terminu pobytu
Istnieje możliwość dokonania zmiany terminu uprzednio potwierdzonej rezerwacji pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Zmiany można dokonać jedynie na ten sam obiekt z zachowaniem pierwotnej długości pobytu, i muszą być ustalone z góry z właścicielem lub z osobem odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie, która powinna być uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu.
b) Przedłużenie Pobytu
Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest do poinformowania właścicielowi lub osobowi odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
c) Zmiana liczby osób
Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania właścicielowi lub osobowi odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Zmiana liczby osób może spowodować zmianę ceny. Nowa cena jest kalkulowana zgodnie z obowiązującym w dniu dokonywania zmiany cennikiem danego obiektu.

8. Przeniesienie Praw i Obowiązków Klienta na Inną Osobę
W każdej chwili przed rozpoczęciem pobytu klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z danej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właścicielowi o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

9. Bezpłatny Pobyt Dziecka
Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu wybrać liczbę osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie w polu "Uwagi" należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

10. Wystąpienie Siły Wyższej
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W takiej sytuacji klient decyduje, czy chce skorzystać z zaproponowanego mu obiektu. Jeśli nie, to wówczas kwoty wpłacone przez klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11. Prawo Właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.
Przyjazd: *
Wyjazd: *
Apartament: *
Liczba gości: *
Imię i Nazwisko: *
Email: *
Telefon:
2 + 1 = *Anty SPAM

© Copyright 2018, Apartamenty Panteon
Zaprojektowane przez JP NetQuest, Inc